اجرا و نصب 10 دستگاه داکت اسپلیت وستن ایر با ظرفیت‌های 36000 و 24000 در سی متری نیروهوایی توسط تکنسین‌های شرکت اورین تهویه.

2020 © Copyright - almaatech.ir