صدای داکت اسپلیت را چگونه کاهش دهیم؟


صدای دستگاه داکت اسپلیت یکی از شکایات مصرف کنندگان قدیمی این نوع دستگاه‌ها است، که این مشکل به علت اجرای ناصحیح کانال و استفاده از کانال گالوانیزه برای دستگاه داکت اسپلیت است که این امر سبب می‌شود ساکنین از صدای دستگاه شکایت داشته باشند، یکی از را‌های به حداقل رساندن صدای دستگاه استفاده از کانال فلکسیبل به جای سایر کانال‌ها است با توجه به مقطع گرد و عایق بودن کانال فلکسیبل و با توجه به ساختار انعطاف پذیر بودن این نوع کانال باعث می‌شود که صدای دمیدن باد به کم‌ترین میزان برسد.

با استفاده از کانال برگشت برای دستگاه نیز می‌توان صدای دستگاه را به میزان قابل توجه کم کرد همزمان استفاده از عایق صوتی در دریچه‌ی بازدید می‌تواند صدای داکت اسپلیت را تا نهایت ممکن کاهش دهد.

2020 © Copyright - almaatech.ir