تفاوت کولر آبی و کولر گازی در چیست؟

کولرهای آبی برای مناطق دارای آب و هوای خشک مناسب بوده و مصرف آب بیشتری دارد. کولرهای گازی در مناطق شرجی مورد …

دوشنبه 25 اسفند 1399

2020 © Copyright - almaatech.ir