سیستم های هوشمند CHC

سیستم های (Cool - Heat - Capacitors): یک سیستم جدید با تکنولوژی مدرن که تمامی اجزا آن به جز کمپرسور داخلی می باشند. این …

چهارشنبه 6 مرداد 1400

2020 © Copyright - almaatech.ir