1. خانه
  2. دانستنی ها
  3. 20 نکته بررسی عیب یابی و تعمیر کولر گازی
20 نکته بررسی عیب یابی و تعمیر کولر گازی

کمپرسور استارت نمی‌کند و صدایی از آن به گوش نمی‌رسد.

1- ارتباط الکتریکی با شبکه قطع است:
کلید را از حالت OFF خارج و روی یکی از حالت‌های عملکرد کولر (سرمایش - فن تنها و ... ) قرار دهید.

2- فیوز سوخته است:
فیوز را عوض کنید.

3- ارتباط الکتریکی نادرست است:
سیم کشی را بررسی و اصلاح نمایید.

4- اورلود عمل نموده است:
منتظر بمانید تا اورلود مدار را برقرار سازد.

5- ترموستات باز است:
منتظر بمانید تا ترموستات عمل کند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملکرد آن جهت معیوب بودن ترموستات آن را بررسی نمابید.


کمپرسور استارت نمی‌کند اما اورلود عمل می‌نماید.

1- ولتا‍ژ پایین است.
دلیل آن بررسی و رفع گردد.

2- ارتیاط الکتریکی اجزا نادرست است.
سیم کشی را اصلاح نمائید.

3- خازن استارت معیوب است.
خازن را تعویض نمایید.

4- رله استارت همواره باز است.
رله را تعویض نمایید.

5- فشار کندانسور بالاست.
دلایل بالا بودن فشار (مثل وکیوم نشدن دستگاه  و ...) را بررسی نمایید.

6- شار‍ژ دستگاه اضافی است.
مبرد اضافی را تخلیه نمایید.

7- کمپرسور اشکال مکانیکی دارد.
کمپرسور را تعویض نمایید.

8- سیم پیچ کمپرسور باز یا اتصال کوتاه است.
کمپرسور را تعویض نمایید.


کمپرسور راه اندازی می‌شود اما قطع و وصل کولر سریع انجام می‌شود (اورلودهای مکرر).

1- ولتا‍ژ پایین است:
دلیل آن بررسی و رفع گردد.

2- اورلود معیوب است:
آن را تعویض نمایید.

3- فشار رانش بالاست:
دلیل آن بررسی و رفع گردد.

4- فشار ساکشن بالاست:
دلیل آن بررسی و رفع گردد.

5- سیم پیچ کمپرسور اتصال کوتاه شده است.
کمپرسور را تعویض نمایید.


دستگاه راه اندازی می‌شود و پی‌درپی قطع و وصل می‌گردد.

1- اورلود:
به بند 3 رجوع شود.

2- ترموستات:
اختلاف زمانی قطع و وصل ترموستات صحیح نبوده و باید تنظیم شود.

3- بالا بودن فشار بدلایل زیز سیستم را قطع می‌کند:
ناکافی بودن جریان هوا:
حجم هوادهی به کندانسور بررسی گردد.

شارژاضافی:
میزان اضافی آن تخلیه گردد.

وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

4- پایین بودن فشار بدلایل زیر سیستم را قطع می‌کند:
سوپاپ کمپرسور نشتی دارد:
کمپرسور تعویض گردد.

شارژ گاز ناکافی است:
ابتدا نشت یابی سپس دستگاه شارژ گردد.

لوله موئین مسدود است:
لوله موئین تعویض گردد.


سیستم به طور مداوم کار می کند و ترموستات عمل نمی نماید.
1- ناکافی بودن مبرد:
نشتی سیستم بررسی و دستگاه شارژ گردد.

2- وجود گازهای تقطیر ناپذیر (مانند هوا و ...) در سیستم:
سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

3- لوله موئین درست انتخاب نشده است:
از اندازه صحیح آن استفاده شود.

4- پنجره‌ها و درهای رو به بیرون اتاق باز است:
درها و پنجره‌ها بسته شوند.

5- سطح اواپراتور یخ زده یا کثیف است:
بررسی و رفع عیب گردد.

6- فیلتر درایر مسیر را مسدود نموده است:
فیلتر را تعویض نمایید.

7- ظرفیت دستگاه مناسب با فضای مورد استفاده انتخاب نشده است:
دستگاه دیگری را با مشاوره شرکت نصب نمایید.

8- چرخش بلوور وجود ندارد:
بررسی و رفع عیب گردد.


خازن استارت سوخته یا اتصال کوتاه یا باز است.

1- رله بطور صحیح قطع و وصل نمی‌کند:
پلاتین‌ها را تمیز و در صورت غیر موثر بودن رله را تعویض نمایید.

2- بدلایل زیر رله استارت در مدت طولانی در مدار بافی می‌ماند:
ولتا‍‍ژ شبکه پایین است:
دلایل بررسی و رفع عیب شود.

رله انتخابی مناسب نمی‌باشد:
رله تعویض شود.

3- قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجام می‌شود:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

4- خازن مناسب انتخاب نشده است:
با مشاوره‌ی شرکت خازن صحیح انتخاب گردد.


خازن رانینگ معیوب است.

1- خازن انتخابی نامناسب است:
خازن را صحیح انتخاب نمایید.

2- ولتا‍ژ شبکه بالاست:
دلایل بررسی و رفع عیب شود.


رله معیوب یا سوخته است.
1- رله انتخابی مناسب نمی باشد:
رله مناسب انتخاب گردد.

2- رله در وضعیت نامناسب نصب شده است:
وضعیت نصب آن بررسی و اصلاح گردد.

3- ولتاژ شبکه بالا یا پایین است:
دلائل بررسی و رفع عیب گردد.

4- قطع و وصل دستگاه مداوم می‌باشد:
دلائل بررسی و رفع عیب گردد.

5- خازن رانینگ مناسب نمی باشد:
با خازن مناسب تعویض نمایید.


ساکشن یخ زده یا مرطوب است.

1- لوله موئین مناسب انتخاب نشده است:
از لوله موئین با قطر کم‌تر و یا با طول بلندتر استفاده شود.

2- فن اواپراتور عمل نمی‌کند:
دلایل بررسی و اصلاح شود.

3- شارژ دستگاه زیاد می‌باشد:
شارژ اضافی تخلیه گردد.

4- سطح اواپراتو یا فیلتر کثیف و مسدود است:
تمیز کرده تا رفع عیب گردد.


خط مایع یخ بسته و یا مرطوب است.

1- فیلتر درایر کثیف است:
فیلتر تعویض گردد.

2- شارژ مبرد کم است:
به میزان مناسب شارژ گردد.


دستگاه صدا دارد.

1- لوله‌ها ارتعاش دارند:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

2- دستگاه به طور صحیح روی نگهدارنده نصب نشده است:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

3- کمپرسور صدا دارد:
در صورت صحیح بودن وضعیت نصب کمپرسور تعویض می‌گردد.

4- بدنه دستگاه ضعیف بوده و ارتعاشات به آن منتقل می‌گردد:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.


کمپرسور نمی‌تواند در حالت PSC  استارت نماید.

1- ولتاژ شبکه پایین است:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

2- فشار سیستم متعادل نشده است:
زمان بیش‌تری صبر نموده تا متعادل گردد ودر غیر اینصورت دلایل بررسی و رفع عیب گردد.

3- فشار کولر در حالت خاموشی بالاست:
میزان فشار در حالت خاموشی کولر نبایستی از  170 psi  بالاتر باشد.

4- خازن مناسب انتخاب نشده است:
خازن با ظرفیت مناسب انتخاب گردد.

5- جریان کافی از سیم‌ها عبور نمی‌نماید:
بررسی و سیمها بطور مناسب انتخاب گردند.

6- در موقع استارت افت ولتاژ ناگهانی بوجود می‌آید:
دلایل بررسی و رفع عیب گردد.


پیستون شیر چهار راهه برقی در موقعیت میانی قرار دارد گرفته و کولر در هر دو حالت سرمایش و گرمایش، به شکل گرمایش عمل می‌نماید.

1- لوله‌های موئین متصله به شیر برقی چهر راه مسدود است:
در صورت امکان‌پذیر بودن رفع عیب گردد در غیر اینصورت شیر برقی تعویض شود.

2- سولونوئید ولو در اختلاف فشار پایین عمل می‌کند:
دلایل آن بررسی و رفع عیب گردد.

3- ولتاژ پایین است:
دلایل آن بررسی و رفع عیب گردد.

4- مسیر حرکت پیستون شیر برقی مسدود است:
شیر برقی تعویض گردد.


روشن نشدن یونیت خارجی.

1- قطع بودن مدار الکتریکی:
مدار را بررسی و اصلاح نمایید.

2- قطع بودن سنسور یونیت داخلی و خارجی:
بررسی مدار سنسورها و اصلاح مدار یا تعویض سنسورها

3- اتصال اورلود باز است:
منتظر می‌مانیم تا اتصال بسته شود

4- قطع بودن برد الکتریکی (PCB):
بررسی مدار برد (PCB) و تعویض PCB

5- ارتباط غیر عادی بین یونیت داخلی و خارجی:
بررسی ارتباط الکتریکی بین یونیت داخلی و خارجی


فشار لوله مکش کم‌تر از حد معمول باشد (قسمت فشار پایین).

1- ناکافی بودن ماده سرما زا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شار‍ژ گاز مجدد

2- مسدود بودن فیلتر ها (صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

3- مسدود بودن هوای خروجی:
بررسی قسمت مسدود، تمیز کردن فیلترها و یا تعویض آن‌ها و یا در صورتی‌که فن شده باشد، برطرف کردن ایراد فن.
     

فشار لوله مکش زیادتر از حد معمول باشد (قسمت فشار پایین).

1- تبادل حرارت نامناسب در کندانسور (یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور

2- شارژ اضافی ماده سرما زا در سیستم:
تخلیه گاز اضافی

3- وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه، وکیوم و شارژ گردد.

4- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.


فشار لوله دهش کم‌تر از حد معمول باشد (قسمت فشار بالا).

1- ناکافی بودن ماده‌ی سرمازا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فیلتر ها(صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

3- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.


فشار لوله دهش زیادتر از حد معمول باشد (قسمت فشار بالا).

1- تبادل حرارت نامناسب در کندانسورژ (یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور.

2- زیاد بودن ماده سرما زا در سیستم:
تخلیه گاز اضافی.

3- وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه، وکیوم و شارژ گردد.


صدای کمپرسور کمتر از حد معمول باشد

1- ناکافی بودن ماده سرما زا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فیلتر ها (صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

3- نشتی ماده سرما زا:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

4- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(یونیت داخلی):
تمیز کردن اواپراتور.

5- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.


صدای کمپرسور بیش‌تر از حد معمول باشد

1- تبادل حرارت نامناسب در کندانسور (یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور.

2- شارژ اضافی ماده سرما زا در سیستم:
تخلیه گاز اضافی.

3- وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه، وکیوم و شارژ گردد.


در شرایط نرمال دمای لوله مکش زیادتر از حد معمول باشد.

1- نشتی ماده سرمازا:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- تبادل حرارت نامناسب در کندانسور (یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور.

3- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.


در شرایط نرمال لوله مکش شبنم نزده باشد.

1- نا کافی بودن ماده سرما زا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فیلترها(صافی هوا):
بررسی قسمت مسدودو تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

3- وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه و وکیوم – شارژ گردد.


دمای لوله مکش کم‌تر از حد معمول باشد.

1- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (یونیت داخلی):
تمیز کردن اواپراتور.

2- شارژ اضافی ماده سرما زا در سیستم:
تخلیه گاز اضافی.


در شرایط نرمال دمای پوسته‌ی کمپرسور زیادتر از حد معمول باشد.

1- ناکافی بودن ماده سرما زا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فیلترها(صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

3- تبادل حرارت نامناسب در کندانسور(یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور.

4- وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه، وکیوم و شارژ گردد.


در شرایط نرمال دمای پوسته کمپرسور زیادتر از حد معمول باشد و روی سطح پوسته شبنم بزند.

1- تبادل حرارت نامناسب در کندانسور(یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور.

2- شارژ اضافی ماده سرما زا در سیستم:
تخلیه گاز اضافی.


در شرایط نرمال دمای کندانسور کم‌تر از حد معمول باشد.

1- نشتی ماده سرمازا:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (یونیت داخلی):
تمیز کردن اواپراتور.

3- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.

4- ناکافی بودن ماده سرما زا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

5- مسدود بودن فیلترها (صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.


در شرایط نرمال دمای کندانسور زیادترازحد معمول باشد.

1- تبادل حرارت نامناسب در کندانسور (یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور.

2- شارژ اضافی ماده سرما زا در سیستم:
تخلیه گاز اضافی.

3- وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه، وکیوم و شارژ گردد.


در شرایط نرمال لوله اواپراتور شبنم زیاد یا یخ زدگی بوجود آید.

1- ناکافی بودن ماده سرما زا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فیلترها (صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

3- تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (یونیت داخلی):
تمیز کردن اواپراتور.

4- شارژ اضافی ماده سرما زا در سیستم.
تخلیه کاز اضافی.


در شرایط نرمال سطح لوله اواپراتور به اندازه کافی خنک نباشد و شبنم خیلی کمی روی آن بوجود آید.

1- تبادل حرارت نامناسب در کندانسور (یونیت خارجی):
تمیز کردن کندانسور.

2- وجود هوا در سیستم:
سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.


اگر اواپراتور گرم باشد.

1- نشتی ماده سرما زا:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.


فیلتر (صافی) یخ یا شبنم زده است.

1- ناکافی بودن ماده سرما زا در سیستم:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن فیلترها (صافی هوا):
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.


خنک نبودن محیط به اندازه کافی

1- وجود منبع حرارتی:
حذف وسیله گرما زا

2- نامناسب بودن محل نصب:
محل نصب را بطور مناسب انتخاب کنید.

3- کثیف بودن و مسدود فیلترها برای مدت زیاد:
تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.

4- مسدود بودن مسیر ماده سرما زا یا وجود نشتی در سیکل:
باز کردن مسیر و یا بررسی نشتی سیستم و سیستم تخلیه، وکیوم و شارژ گردد.


کمپرسور روشن است اما هوای خروجی از یونیت داخلی خنک نمی‌کند.

1- بالا بودن محدوده دمایی و نامناسب بودن ظرفیت سرمایشی کولر:
انتخاب مجدد کولر با ظرفیت مناسب.

2- مسدود بودن و کثیف بودن کندانسور:
تمیز کردن کندانسور.

3- نامناسب بودن محل نصب:
تغییر محل نصب یونیت داخلی و انتخاب محل مناسب.

4- مسدود بودن مسیر ماده سرما زا:
باز کردن مسیر و سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

5- معیوب بودن مدار الکتریکی:
بررسی مدار الکتریکی و بر طرف کردن ایراد مدار.


کمپرسور به سرعت بعد از روشن شدن خاموش می‌شود.

1- بالا بودن محدوده دمایی، باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند و خاموش شود:
بررسی شود که چرا دمای کمپرسور بالا است.

2- نامناسب بودن محل نصب، یونیت خارجی در معرض تابش نور خورشید قرار دارد یا مسدود بودن هوای خروجی یونیت خارجی:
انتخاب محل مناسب یونیت خارجی و ایجاد سایبان برای آن باز کردن مسیر جریان هوا.

3- بالا و پایین بودن ولتاژ بصورت غیر عادی، باعث می‌شود کمپرسور روشن نشود و یا سریعاً خاموش شود:
علت تغییرات ولتاژ بررسی شود.

4- نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی (منبع تغذیه)، کاهش بسیار زیاد ولتاژ و زیاد شدن جریان باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند و خاموش شود:
ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش ولتاژ و افزایش جریان بررسی شود.

5- خرابی خازن یا اتصال نامناسب با ترمینال‌ها ، باعث می‌شود کمپرسور درست روشن نشود:
تعویض خازن و اتصال دقیق سیم‌ها در ترمینال


روشن نشدن موتور فن

1- اتصال نامناسب در ترمینال و یا قطع بودن سیم‌ها.
اتصال دقیق سیم‌ها در ترمینال و بر طرف کردن قطعی سیم‌ها.

2- معیوب بودن ترموستات:
تعویض ترموستات.

3- خرابی خازن یا اتصال نامناسب ترمینال:
تعویض خازن و اتصال دقیق سیمها در ترمینال.

5- قطع بودن سیمها و عدم اتصال برق اصلی به موتور فن:
بررسی قطعی سیم‌ها و اتصال سیم‌ها به موتور فن.


بالا و پایین بودن ولتاژ و جریان زیاد، باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند.

1- نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی (منبع تغذیه):
علت تغییرات ولتاژ و جریان زیاد بررسی شود.

2- کاهش بسیار زیاد ولتاژ باعث می شود کمپرسور اولود کند و خاموش شود:
ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش ولتاژ بررسی شود.

3- معیوب بودن مدار الکتریکی .معیوب بودن کمپرسور:
بررسی مدار الکتریکی و بر طرف کردن ایراد مدار


کمپرسور روشن می شود اما خنک (سرمایشی) و گرم (گرمایشی) نمی‌کند.

1- نشتی ماده سرما زا:
بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.

2- مسدود بودن مسیر ماده سرما زا:
باز کردن مسیر و سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.

3- معیوب بودن کمپرسور:
تعویض کمپرسور.


هوای خروجی از یونیت داخلی گرم می‌باشد اما هوای محیط گرم نمی‌شود (کولرهای سرمایشی و گرمایشی).

1- بزرگ بودن اتاق و کم بودن ظرفیت گرمایی کولر باعث می‌شود دمای اتاق بالا نرود:
انتخاب مجدد کولر با ظرفیت مناسب.

2- پایین بودن دمای داخلی.
جلوگیری از باز بودن در و پنجره و منافذ.

3- نامناسب بودن محل نصب، مسدود بودن جریان هوا.
محل نصب را بطور مناسب انتخاب کنید و مسیر جریان هوا را باز کنید.

4- مسدود بودن فیلترها (صافی هوا).
بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.


کمپرسور بسرعت بعد از روشن شدن، خاموش می‌شود (کولرهای سرمایشی و گرمایشی):

1- نامناسب بودن محل نصب، مسدود بودن هوای خروجی و نامناسب بودن شرایط مبدل حرارتی در یونیت خارجی:
انتخاب محل مناسب یونیت داخلی و باز کردن مسیر جریان هوای ایجاد شرایط مناسب برای یونیت خارجی.

2- بالا و پایین بودن ولتاژ، باعث می شود کمپرسور اورلود کند:
علت تغییرات ولتاژ زیاد بررسی شود.

3- نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی (منبع تغذیه)،کاهش بسیار زیاد ولتاژ و زیاد شدن جریان باعث می شود کمپرسور اورلود کند:
ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش ولتاژ و افزایش جریان بررسی شود.

4- خرابی خازن یا اتصال نامناسب ترمینال:
تعویض خازن و اتصال دقیق سیمها در ترمینال.


صدای غیر عادی در هنگام کار کردن کولر

1- نصب نامناسب فن اواپراتور:
تنظیم و نصب دوباره فن.

2- برخورد لوله ها به یکدیگر:
تنظیم مجدد آن‌ها.

3- ارتعاش لوله کشی و موتور، محل نادرست حلقه لرزه گیر پلاستیکی:
کنترل لرزه گیرها و تنظیم آن‌ها.

4- کارکرد معکوس کمپرسور در اثر عوض شدن اتصال دو سیم بصورت تصادفی:
اصلاح سیم کشی.

5- بروز سر و صدا از یونیت خارجی:
کمپرسور و لوله‌ها با عایق پنبه‌ای پیچیده شوند.برای کولر گازی های دو تکه (اسپلیت) نشانه‌های زیر دلیل بر عملکرد نادرست دستگاه نبوده و سیستم به‌طور طبیعی عمل می‌نماید:

1- وقتی سیستم در اولین زمان روشن می‌شود حالت اولیه با چراغ چشمک‌زن نشان داده می‌شود.
دستگاه روشن است و چراغ چشمک‌زن با زدن دکمه  ON / OFF  کولر متوقف می‌گردد.

2- در حالت سرمایش (گرمایش) کمپرسور در مدار قرار نمی‌گیرد زیرا دمای اتاق بالاتر (پایین‌تر برای حالت گرمایش) از دمای تنظیمی ترموستات می‌باشد.
وقتی پس از 3 دقیقه کمپرسور می‌خواهد در مدار قرار گیرد امکان آن نبوده و پس از یک تاخیر زمانی سه دقیقه‌ای فن یونیت داخلی با گردش هوای داخل اتاق دما را برای عملکرد آن تنظیم می‌نماید.

3- در حالت Dry یا Auto سرعت فن تغییر نمی‌کند.
سرعت فن در حالت Dry کم‌ترین مقدار ممکن را دارا می‌باشد. همچنین فن 5 دور بوده و بطور خودکار در حالت Auto قرار می‌گیرد.

4- کمپرسور به طور خودکار در حالت Dry از مدار خارج می‌گردد.
بسته به دما و رطوبت داخل اتاق عملکرد کمپرسور به طور خودکار Dry تحت کنترل قرار می‌گیرد.

5- تایمر دستگاه روشن است اما کولر نمی‌تواند بر مبنای آن عمل کند.
تایمر فعال می‌باشد اما یونیت در موقعیت استارت نمی‌باشد با لغو کردن حالت تایمر، دستگاه به کار طبیعی خود ادامه خواهد داد.

6- کمپرسور و فن یونیت داخلی متناوبا در حالت گرمایش از مدار خارج می‌گردند.
در صورتی که دمای اتاق از دمای تنظیمی ترموستات بیش‌تر شود جهت محافظت کمپرسور، فن و کمپرسور از مدار خارج می‌گردند.

2020 © Copyright - almaatech.ir