کویل های گرمایش در هواساز و فن کوئل


کویل‌های واحد گرمایش تجهیزات فن کویل در عمق و تعداد پره‌های مختلف و در دو نوع متفاوت تهیه می‌شوند، یکی نوع بخاری آن که یخ نمی‌زند و دیگری نوعی که لوله‌های کویل به شکل U خم شده‌اند. کویل‌هایی که لوله‌هایشان به شکل U خم شده را می‌توان با آب داغ، بخار و برای ترکیب‌های مختلف سطح لوله، فضای پره‌ها بکار برد تا از این طریق بتوان در ازای مقادیر یکسان درجه حرارت هوای ورودی، سرعت سطحی و فشار بخار یا آب داغ ، ازدیاد درجه حرارت‌های متفاوتی را بدست آورد. معمولا می‌توان کویل‌ها گرمایش را قبل یا بعد از نصب کویل‌های سرمایش تعبیه نمود.
در طول فصول معتدله بایستی مناطقی که بوسیله واحدهای چند ناحیه‌ای تهویه می‌شوند، قادر باشند که با انجام گرمایش و سرمایش، شرایط مورد نیاز هر منطقه را بوجود آورند. چون در واحدهای چند ناحیه‌ای، کانال هوای برگشتی مناطق مشترک نمی‌باشد. ناهمگونی درجه حرارت هوا یکی از مهم‌ترین ملاحظات اینگونه واحدها است.
امکان دارد ناهمگونی موجود در هنگام عبور هوا از درون کویل گرمایش باعث گردد، حرارت جذب بخشی از مناطق که نیاز به گرم شدن دارند، نشود.
اگر تمام بخار قبل از رسیدن به انتهای شبکه کویل تقطیر می‌شود، امکان دارد بستن شیر کنترل بخار باعث پیدایش ناهمگونی درجه حرارت گردد. بنابراین پیشنهاد می شود در مواقعی که ممکن است منطقه‌ای احتیاج به گرمایش داشته باشد، در کویل‌های گرمایش واحدهای چند ناحیه‌ای از فشار بخار حداکثر استفاده شود.
به منظور دستیابی به افت فشارهای یکسان در هنگامی که هوا از روی دو سطح انتقال حرارت متفاوت واحدهای فن کویل چند ناحیه‌ای عبور می‌کند، غالبا از صفحات توازن سوراخ‌دار استفاده می‌شود. امکان دارد برای مهندس ضروری باشد چنین صفحاتی را انتخاب کند، بخصوص در مواردی که نیاز به کویل گرمایش است.

2020 © Copyright - almaatech.ir