چیلر تراکمی چیست؟


در چیلر تراکمی مبرد داخل کندانسور بوسیله آب خنک می‌شود. در این نوع چیلر، آبی که مبرد داخل کندانسور را خنک می‌کند خود گرم شده و دیگر قابل استفاده نیست به همین دلیل این آب وارد برج خنک کننده شده، دمایش پایین می‌آید و دوباره جهت خنک کردن مبر وارد کندانسور می‌شود. در مناطقی که درصد رطوبت هوا زیاد باشد چون در برج خنک کننده فرایند انتقال حرارت بر اساس گرمای نهان تبخیر انجام می‌شود، برج خنک کننده کارایی نداشته و نمی‌توان چیلر آبی استفاده کرد، همچنین اگر میزان مواد خورنده و رسوب آب زیاد باشد، چون امکان خورندگی و رسوب گیری و مسدود شدن لوله‌های داخل کندانسور زیاد است بنابر این امکان استفاده از چیلر آبی وجود ندارد و به ناچار باید چیلر هوایی استفاده کرد.


در زیر به معرفی اجزاء اصلی چیلرهای آبی می‌پردازیم:

1- کمپرسور
2- کندانسور
3- شیر انبساط
4- اواپراتور


سه سیکل در یک چیلر آبی تراکمی وجود دارد:

سیکل مبرد
که در آن مبرد از کمپرسور با فشار زیاد خارج شده و در کندانسور خنک می‌شود و با گذر از شیر انبساط وارد اواپراتور شده و گرمای آب اواپراتور را جذب کرده و آب اطراف اواپراتور را خنک می‌نماید و پس از خروج از اواپراتور دوباره به کمپرسور بر می‌گردد.


سیکل آب برج خنک کننده
که آب خنک شده در برج خنک کن وارد کندانسور شده و مبرد را خنک می‌کند و دوباره به برج خنک کن بر می‌گردد.


سیکل آب سرمایش ساختمان
که گرمای داخل ساختمان را وارد اواپراتور کرده و به مبرد موجود در اواپراتور منتقل می‌نماید و خنک شده و دوباره به ساختمان بر می‌گردد.

چیلرهای تراکمی بنا به نیاز بصورت فریونی و آمونیاکی ساخته می‌شوند.بعضی نکات درباره چیلر تراکمی:
اختلاف دمای آب رفت و برگشت از چیلر به برج خنک کننده بایستی 5 درجه باشد.
آب رفت به برج خنک کننده دارای دمای 28 درجه می‌باشد.
قبل از تزریق گاز بایستی شیر سرویس مربوطه را بست.
هنگام وکیوم کردن چیلر بایستی چیلر را خاموش کرد.
بایستی فشار مکش گاز فریون چیلر تراکمی برابر 45-75Psi و در دمش برابر 200-260Psi باشد (با کندانسور آبی).
معمولا لوله بزرگ‌تر لوله مکش یا برگشت بوده و لوله کوچک‌تر لوله دهش یا رفت می‌باشد.
در هنگام روغن زدن بایستی چیلر خاموش باشد.
هنگام کارکرد چیلر بایستی تمام شیرهای آن باز شامل مکش-رانش-مایع باز باشد.
بایستی فشار روغن حداقل 20 چی اس ای بیش‌تر از فشار مکش باشد.
برای روشن کردن چیلر ابتدا بایستی فن برج خنک کننده را روشن کنیم. سپس پمپ فن کویل و بعد از آن پمپ برج خنک کننده را روشن می‌کنیم.
برای فشار زیاد و تست ازت از گیج قرمز استفاده می‌شود.
برای فشار کم و هم چنین وکیوم کردن چیلر از گیج آبی اسفاده می‌شود.
سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد بایستی صاف و بدون حالت کف زدگی باشد.
سطح روغن کمپرسور بین 1/2-1/4 سطح شیشه روغن نما باید تنظیم گردد.
مقدار اسید پیشنهادی برای چیلرها با هر ظرفیتی 1/5 کیلوگرم می‌باشد.
فشار وکیوم در کنار دریا 1.29 اینچ جیوه و در شهر تهران برابر 27 اینچ جیوه تنظیم می‌گردد.

2020 © Copyright - almaatech.ir