loader-img
loader-img-2
نحوه عملکرد دمپر های خودکار

دمپرهای خودکار معمولا از یک سری پره های مرتبط واقع در یک کانال یا دریچه تشکیل شده است. این پره ها زمانی که در موقعیت عمود بر جریان هوا قرار گیرند، راه عبور هوا را از یک کانال یا دریچه سد می کنند. دمپرها را می توان به صورت دستی (برای موازنه ی هوا و انجام تنظیمات) حرکت داد. در صورتی که برای کنترل مورد استفاده قرار گیرد. معمولا از نوع خودکار است که توسط مو تور دمپر به حرکت در می آید. پره های یک دمپر توسط اهرم و اینکیج (و برخی اوقات دنده) به یک دیگر متصل می شود. و محور خروجی از موتور دمپر به یکی از پره ها متصل می شود تا تمامی پره ها را به موقعیت مورد نظر برساند.
بنابراین عملکرد دمپرهای خودکار قطع و تغییر دبی هواست.


    انواح محرک های (موتور های) دمپر

محرک های دمپر ها دو نوع است: نیومتیک (که به وسیله فشار هوا به حرکت در می آید) و الکتریک. محرک های دمپر نیومتیک معمولا دارای فنری است که دمپر را در موقعیت انتهایی یا ابتدایی نگه می دارد. این موقعیت عادی نامیده می شود.
(همین کلمه برای شیرها نیز به کار می رود.) این حالت موقعیتی است که فشار هوا یا ولتاژی پشت شیر یقا دمپر وجود ندارد. در مورد دمپرهای هوای تازه موقعیت عادی معمولا حالت بسته است.


    مشخصات جریان دمپر

دمپر ها همچنین به دو نوع با تیغه های موازی و تیغه های متقابل تقسیم می شوند. تیغه های متقابل به این معناست که تیغه ها در جهت های مخالف یک دیگر مخالف یک دیگر حرکت می کند. در نوع موازی تغیه ها در یک جهت حرکت می کند. گرچه بیش تر دمپرهای خودکار از نوع متقابل است اما دمپرهای تیغه موازی مشخصات جریانی بهتری را ارایه می کند.

مشخصات جریان نشانگر مقدار دبی هوای عبوری از دمپر حالت تمام بسته تا تمام باز است. در شرایط مطلوب یک دمپر در حالت 301 درصد بسته (بر حسب زاویه) فقط باید 30 درصد دبی هوا را از خود عبور دهد که متاسفانه این طور عمل نمی کند ولی دمپرهای با تیغه موازی نزدیکی بیش تری به این شرایط مطلوب را دارد.


    علل و موارد کاربرد دمپرهای خودکار

دمپرهای هوای تخلیه، برگشت و تازه: دمپرها را می توان برای منظور های مختلفی در سیستم های هوارسان به کار برد.
کاربرد دیگر دمپرها در کانال هوای برگشت است که باید هوای برگشت با مقداری هوای تازه مخلوط شود. معمولا دمپر هوای تازه و برگشت با دمپر هوای تخلیه به صورت متقابل، که ارتباط نزدیکی با عملکرد و دمپر هوای تازه دارد، کار می کند.

در سیستم های هوارسان بزرگ تر، معمولا دو سری دمپر برای کنترل ورودی هوای تازه یک سری برای حداقل هوای تازه و یک سری نیز برای بقیه، مورد استفاده قرار می گیرد هر چند این کار لزوم استفاده از یک سری محرک دمپر اضافی و در نظر گرفتن قسمتی برای حداقل و یکی برای حداکثر هوای تازه ایجاب می کند اما در عوض باعث تنظیم مقدار هوای تازه و کنترل بهتر هوای تازه ورودی می شود.


روش دیگر کنترل هوای تازه استفاده از یک دمپر و یک حد توقف برای حداقل هوای تازه (یا دارای تنظیم موقعیت) است. دمپر در صورت باز بودن به هیچ وجه بیش تر از این حد تنظیم باز نمی شود. چون یک دمپر اغلب در این موقعیت حداقل بسته است، مشخصات جریانی آن مطلوب نبوده و تعیین مقدار مطلوب هوای تازه مشکل است.

2020 © Copyright - almaatech.ir