مقایسه روش‌های مختلف شیرین سازی آب


اسمز معکوس یا روش های تبخیری؟
هر دو سیستم، عمل حذف نمک‌ها و سایر مواد جامد از آب دریا را به خوبی انجام می‌دهند. انتخاب سیستم حرارتی یا غشایی بر اساس مکان‌های مختلف و نوع کاربری و احتیاجات به خصوص صورت می‌گیرد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

نوع انرژی و موجودیت آن
چون انرژی، عامل مهمی در اقتصاد آب شیرین کن‌هاست، ارزیابی گزینه‌ی انرژی به طور کامل ضروری است. با توجه به هزینه‌ی کم انرژی الکتریکی، روش‌های RO و بعضی اوقات روش MVC (متراکم سازی مکانیکی بخار آب) توصیه می‌شود. اگر مقادیر فراوان بخار با حرارت اضافی و با هزینه‌ی پایین در دسترس باشد، در آن صورت استفاده از روش‌های MSF (تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای) یا MED (روش تقطیر جند مرحله‌ای) در اولویت قرار می‌گیرد.

اندازه واحد آب شیرین کن
در واحدهای با اندازه کوچک، روش‌های RO و MVC کاهش یافته و در سیستم های RO ،MSF یا MED تغییر می‌یابد.

کیفیت آب اولیه (خام)
در صورت کیفیت پایین آب اولیه (خام)، فرایند تبخیری ترجیح دارد، زیرا احتیاج به فرایند پیش تصفیه درباره فرایندهای MED ،MSF و MVC بسیار کم‌تر از آن درباره سیستم RO است.

سادگی بهره برداری
سیستم‌های MSF به نگهداری و تعمیرات کم‌تری نیاز دارند. نیازهای بهره برداری و نگهداری در باره سیستم‌های MED کمی بیش از سیستم MSF است. پیچیدگی سیستم RO معمولا مربوط به احتیاجات پیش تصفیه است. اگر چه بهره برداری MVC نسبتا ساده است، اما کمپرسورهای موجود در این سیستم به میزان نگهداری و تعمیرات زیادی نیاز دارند.

کیفیت محصول آب تولید شده
اگرچه سیستم‌های آب شیرین کن به منظور دستیابی به فراورده آب با کیفیت مطلوب و در حد نیاز طراحی می‌شوند، اغلب سیستم‌های تبخیری از فرایند تقطیر استفاده می‌کنند که در آن محصول آب تولید شده دارای کیفیت بالا و نیز TDS آن کمتر از 25 میلی گرم در لیتر است، در حالیکه سیستم‌های RO برای دستیابی به یک کیفیت مشابه نیاز به دو یا چند مرحله دارند.

مقدار آب ورودی
سیستم‌های RO و MVC نسبت به سیستم‌های MSF و MED، نیاز به مقادیر آب ورودی کم‌تری دارند و علت این امر عدم نیاز آن‌ها به آب سرد است.

هزینه سرمایه گذاری
هزینه‌های سرمایه گذاری سیستم RO کم‌تر از فرایندهای تبخیری است.

2020 © Copyright - almaatech.ir