مراحل اجرای داکت اسپلیت چگونه است؟

 

مراحل اجرای داکت اسپلیت بدین شرح است


1- بازدید محل پروژه و برآورد ظرفیت
2- جانمایی هواساز دستگاه داکت اسپلیت و بهترین طراحی کانال با توجه به سقف کاذب
3- جانمایی کندانسور دستگاه و انتخاب محل قرار گیری لوله کشی آبگرم دستگاه و درین
4- نصب شاسی فلزی هواساز داکت اسپلیت
5- اجرای لوله مسی و کابل دستگاه
6- اجرای کانال فلکسیبل
7- نصب کامل هواساز و کندانسور داکت اسپلیت

 

 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir