محاسبات و انتخاب پمپ مدار برج خنک کن


برای محاسبه‌ی پمپ برج خنک کن به دو مولفه‌ی دبی و هد پمپ نیازمندیم که این مقادیر از روابط زیر بدست می‌آید:

دبی:
برای چیلر تراکمی 3GPM به ازای هر تن تبرید چیلر و برای چیلر جذبی 3.5 GPM به ازای هر تن تبرید چیلر.

هد:
H = (L × 0.075) + h

L: طول مسیر رفت از کندانسور چیلر تا ورودی برج خنک کن (FT)
h: ارتفاع لوله ورودی برج از تشتک (FT)

2020 © Copyright - almaatech.ir