سیکل کاری کولرهای گازی چگونه است؟


کولر گازی بر اصل سیکل‌های تبرید کار می‌کند که از چهار بخش کلی تشکیل شده است:

کمپرسور
کندانسور
اواپراتور
لوله مویین یا شیر انبساط


مبرد فشار پایین در اواپراتور(یونیت داخلی) حرارت محیط را جذب می‌کند و از مایع به گاز تغییر فاز می‌دهد گاز مبرد وارد کمپرسور (قلب سیستم) شده و فشرده می‌شود و دما و فشارش افزایش می‌یابد تا در کندانسور (یونیت خارجی) گرمای جذب شده از محیط داخل را به کمک فن به هوای بیرون منتقل کند و با تغییر فاز از گاز به مایع تبدیل شود این مایع به کمک لوله مویین یا شیر انبساط فشار و دمایش باز هم کاهش می‌یابد تا توانایی جذب حرارت در اواپراتور را داشته باشد و این سیکل پیوسته تکرار می‌شود.

2020 © Copyright - almaatech.ir