تهویه مطبوع چیست؟تهویه مطبوع به معنای ایجاد شرایط آسایش انسان در محیط های مختلف از طریق اجرای عملیات بر روی هوا از قبیل افزایش و کاهش دما، تغییر رطوبت و کاهش میزان گازها و ترکیبات مضر موجود در هوا.

2020 © Copyright - almaatech.ir