loader-img
loader-img-2
تعیین ظرفیت سرد خانه ها


جهت محاسبات تعیین ظرفیت سرد خانه‌ها

1. ابتدا متراژ و حجم اطاقی که باید به عنوان سردخانه از آن استفاده گردد اندازه گیری نموده

2. بسته به اینکه سردخانه ثابت یا متحرک  باشد ضرایب انتخابی تا حدی تفاوت دارند

3. ضریب طبقات در نظر گرفته شود

4. تابش مستقیم حرارت آفتاب

5. نوع محصلی که قرار است روزانه یا هفتگی یا ... وارد سردخانه شود

6. هر محصول دارای گرمای ویژه بخودش می‌باشد

7. مقدار محصولی که وارد سردخانه می‌شود

8. حداکثر دمای سردخانه

9. حداکثر رطوبت محیط

10. شش وجه سردخانه باید مشخص شود که آیا خنک می‌باشد یا دارای منابع حرارتی است

11. حداکثر فضای مورد استفاده سرخانه باید لحاظ شود در سردخانه‌های کوچک 35% و در سردخانه‌های بزرک تا 65% از فضا را می توان مورد استفاده قرار داد

12. حرارت ناشی از ورود کارگران جهت جابجایی محصول

13. زمان توقف گارگران

14. نوع لباس مورد استفاده گارگران

15. گرمای حاصل از لامپ روشنایی‌ها

16. گرمای موتورهای الکتریکی

17. گرمای تنفسی محصولات داخل اتاق

18. گرمای دیفراست و گرمای حاصل از ذوب شدن برفک‌ها

19. مدت زمان رسیدن محصول به دمای مورد نظر

20. دمای مورد استفاده

2020 © Copyright - almaatech.ir