اواپراتور چیست؟


اواپراتورها (Evaporators) می‌توانند مبدل حرارتی پلیتی (Plate Type Evaporator) و یا مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell And Tube Type Evaporator) باشند. اواپراتور یک مبدل حرارتی (Heat Exchanger) است که امکان انتقال انرژی حرارتی جریان آب به گاز مبرد را فراهم می‌کند. در طول تغییر حالت مایع باقی مانده به گاز، مبرد بدون تغییر دما مقدار زیادی حرارت را جذب می‌کند.

2020 © Copyright - almaatech.ir