انواع گاز های مبرد


گازهایی که در صنعت تبرید تولید سرما میکنند به سه گروه‌های بی خطر، کم خطر و پر خطر تقسیم می‌شوند. تمامی گازهای تولید سرما با حرف R که حرف اصلی آن Refrigerant به معنی «سرما زا» می باشد شروع می‌شود.


بی خطر
R-113
R-11
R-21
R-22
R-13
R-12
R-13B1
R-114
R-30
R-500
R-502
R-503
R-744


مواد سمی و تا حدودی قابل اشتعال
R-1130
R-611
R-160
R-764
R-40
R-717


مواد قابل اشتعال
R-600
R-601
R-290
R-170
R-1150


اکثر گازهای گروه اول بدلیل تخریب لایه اوزن ممنوع گردیده و دارای جایگزین می‌باشند.

بعضی از گازهای گروه دوم بدلیل ارزانی مانند آمونیاک (R-717) بطور گسترده استفاده می‌شود.

گازهای گروه سوم بدلی سرمازایی زیاد یعنی اینکه دارای فشار زیاد می‌باشند بصورت خیلی محدود و با رعایت شرایت خاص مانند اتان با شماره 170 هنوز استفاده می‌گردند.

2020 © Copyright - almaatech.ir