اصول کار چیلرهای جذبی

 

مرحله اول

مبرد پاشیده شده بر روی لوله‌های آب سیستم با تبخیر خود و گرفتن گرما از آب درون لوله‌ها آن را خنک می‌نماید برای افزایش تبخیر، پایین آوردن فشار محیطی که این تبخیر درون آن صورت می‌گیرد راه کار مناسبی است برای همین این قسمت از دستگاه توسط پمپ خلاء کم می شود و درون آن خلاء نسبی ایجاد می شود در این فشار نقطه جوش مبرد به شدت پایین می‌آید و تبخیر بهتر با سرعت بیش‌تری انجام می‌شود این مرحله از سیکل تبرید جذبی در پوست‌های انجام می‌شود که به آن واپراتور می‌گویند.

 

 

 

 

مرحله دوم

در این مرحله مبرد تبخیر شده فضا را کاملا پر نموده است و از تبخیر بیش‌تر مبرد جلوگیری می‌کند برای حل این مشکل از یک ماده جاذب استفاده می‌شود که قدرت بسیاری در جذب مبرد دارد و به آن جاذب گفته می‌شود. این ماده با جذب بخار موجود در فضا برای ادامه پیدا کردن سیکل شرایط را محیا می‌کند. همچنین با توجه به اینکه محلول غلیظ در ژنراتور حرارت داده شده است و دمای بالا آن روی قدرت جذب آن تاثیر منفی دارد در این مرحله همزمان مایع غلیظ به کمک آب برج خنک کننده خنک می‌شود. این مرحله از سیکل تبرید جذبی در پوسته‌ای انجام می‌شود که به آن ابزربر می‌گویند.

 

 

 

 

 

 

مرحله سوم

ماده جاذب مورد استفاده با توجه به مبرد انتخاب می شود و می‌تواند از مواد مختلفی باشد ولی عمدتا از محلول لیتیوم بروماید استفاده می‌شود نوعی محلول نمکی غیر سمی که جاذب بسیار خوبی برای آب می‌باشد محلول لیتوم بروماید... پس از جذب مبرد رقیق شده و قدرت جذب آن کاهش می‌یابد و برای جذب بهتر باید مبرد جذب شده را از آن جدا کنیم در واقع محلول رقیق را به محلول غلیظ تبدیل نماییم. این عمل با گرما دادن به ماده جاذب صورت می‌گیرد منبع حرارتی در این مرحله می‌تواند آب گرم، آب داغ، بخار و یا منبع حرارتی مستقیم (مشعل) و حتی خورشید باشد در واقع با جوشاندن جاذب که در این مرحله و جدا سازی مبرد از آن محلول غلیظ بدست می‌آوریم این مرحله از سیکل تبرید جذبی در پوسته‌ای انجام می‌شود که به آن ژنراتور می‌گویند.

 

 

 

 

 

 

مرحله چهارم

برد جدا شده پس از گرما دادن ماده جاذب به صورت بخار می‌باشد جهت استفاده مجدد از آن باید دوباره به مایع تبدیل شود در این مرحله با استفاده از آب برج خنک کننده بخار مبرد چگالیده شده و به مایع تبدیل می‌شود مایع مبرد به قسمت اواپراتور بر می‌گردد تا مجددا مورد استفاده قرار گیرد این مرحله از سیکل تبرید جذبی در پوسته‌ای انجام می‌شود که به آن کندانسور می‌گویند.
 

 

 

 

2020 © Copyright - almaatech.ir