آشنایی با منبع انبساط


به منظور تثبیت فشار سیستم و فراهم آوردن امکان انبساط حجمی آب در اثر افزایش دما در سیستم‌های بسته، لازم است از ظرفی به نام منبع انبساط استفاده شود. منبع انبساط ممکن است بصورت باز یا بسته باشد:


منبع انبساط باز:
این منبع که با هوای آزاد در ارتباط است در خط مکش پمپ و برفراز بالاترین مبدل حرارتی ساختمان (حداقل 7 فوت بالاتر) نصب می‌شود. اتصال منبع انبساط به خط مکش پمپ سبب می‌گردد که سمت مکش تحت فشار آتمسفر قرار داشته هوا نتواند به داخل سیستم نفوذ کند. فشار استاتیکی ناشی از ارتفاع آب در منبع انبساط که روی پمپ اعمال می‌شود باید بیش‌تر از افت فشار آب در لوله، از محل اتصال به لوله انبساط تا سمت مکش پمپ باشد. هرچند که از لحاظ تئوری می‌توان منبع انبساط را تنها با یک لوله با سیستم مرتبط نمود ولی بهتر است به منظور شرکت دادن آب منبع انبساط در سیرکولاسیون، دو لوله یکی برای رفت و دیگری جهت برگشت آب از منبع انبساط در نظر گرفته شود. منبع انبساط در نظر گرفته شود. منبع انبساط باز برای سیستم‌های حرارت مرکزی با فشار کم و دمای حداکثر 180F مناسب است.


محاسبه حجم منبع انبساط باز
محاسبه حجم منبع انبساط باز از دو روش انجام می‌شود. روش اول دقیق‌تر و روش دوم ساده تر است:

 - روش اول:
در این روش قدم به قدم مطابق دستور عمل می‌کنیم:
1- برای محاسبه حجم آب داخل لوله‌ها بدین ترتیب که وزن آب برحسب پاوند بر یک فوت طول لوله با قطرهای مختلف را از جداول استخراج نموده در کل طول لوله کشی (رفت به اضافه برگشت) ضرب می‌کنیم تا وزن آب در لوله‌ها برحسب پاوند بدست آید، سپس مقدار بدست آمده را تقسیم بر 8.33 نموده حجم آب را برحسب گالن بدست می‌آوریم.

2- تعیین حجم آب داخل دیگ و سایر وسایل مبدل حرارتی به گالن، این مقدار معمولا در کاتالوگ وسایل مذکور داده می‌شود.

3- تعیین درصد افزایش حجم آب بازاء افزایش دمای آب ورودی به سیستم

4- تعیین حجم منبع انبساط با استفاده از فرمول زیر:
درصد  افزایش حجم آب x (حجم آب داخل وسایل مبدل حرارتی + حجم آب درون لوله‌ها = حجم منبع انبساط


 - روش دوم:
این روش از دقت کمتری نسبت به روش پیشین برخوردار است:
V=QB/6400

V: حجم منبع انبساط باز برحسب گالن
QB [Btu/hr]: قدرت حرارتی دیگ

چنانچه ذکر شد، منبع انبساط باز ممکن است با یک لوله و یا دو لوله یکی برای رفت و دیگری برای برگشت آب، به سیستم مربوط شود.


منبع انبساط بسته
این منبع در سیستم‌های گرمایش با دمای آب زیاد (بیش از دمای جوشش آب درفشار جو) و نیز در مواردی که به علت محدودیت ارتفاع موتور خانه یا هر دلیل دیگری نتوانیم از منبع انبساط باز استفاده نماییم، به کار می‌رود. این منبع که در هر جای ساختمان می‌تواند قرارگیرد، با هوای آزاد ارتباط ندارد و فشارسیستم توسط بالشتک هوا، بخار و یا یک گاز بی اثر مانند ازت که نیمی از حجم منبع را اشغال می‌کند تامین می‌گردد. حداکثر فشار بستگی به مقتضیات طرح دارد و جهت کنترل آن از شیر اطمینان استفاده می‌گردد. حداقل فشار در منبع انبساط باید به اندازه‌ای باشد که موقع سرد بودن سیستم بالاترین رادیاتور از آب پر باشد. ضمنا لازم است در تمام نقاط مرتفع سیستم شیرهای هواگیری نصب شوند.

2020 © Copyright - almaatech.ir